terapia rodzin

Czym jest terapia rodziny?

Stanowi formę dialogu pomiędzy członkami rodziny i parą terapeutów. W trakcie spotkań rodzina zapoznaje terapeutów ze światem swoich relacji, wzorami interakcji oraz regułami panującymi w rodzinie, a terapeuci dzielą się swoją wiedzą, odmiennymi perspektywami, w celu uzyskania lepszego wzajemnego zrozumienia, znalezienia skutecznych sposobów porozumienia się i rozwiązywania problemów.

Dla kogo?

Dla rodzin, które pragną w większym stopniu zrozumieć, co dzieje się w ich wspólnocie, mają świadomość, że korzystanie z pomocy może pozwolić rodzinie przejść przez trudny moment w ich życiu. Spotkania są dedykowane rodzinom pragnącym pogłębiać swoje relacje z dziećmi oraz doświadczającym trudności przekraczających możliwości samodzielnego radzenia sobie jak na przykład: choroba członka rodziny, trudności w relacjach z dziećmi i / lub rodzicami, problemy wychowawcze, poważne różnice (zdań) w kwestiach związanych z opieką i wychowaniem pomiędzy rodzicami, niemożność porozumienia się z nastolatkami, zachowania dzieci i młodzieży budzące niepokój (np.: agresja, wycofanie z kontaktów społecznych/z rówieśnikami, zbytnie kontrolowanie wagi ciała), odbudowa więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi po rozwodzie. Terapia jest przeznaczona dla rodzin świadomych wartości budowanych relacji lub/i pragnących zatrzymać pogłębiający się kryzys. Spotkania z terapeutami mogą być przydatne w przyjęciu nowej perspektywy, rozeznaniu dalszych dróg rozwoju rodziny. Rozmowy w gabinecie mogą stać się szansą porozumienia i wyjścia z impasu.

Jaką metodą pracujemy?

Pracujemy metodą systemową, traktując rodzinę jako dynamiczną całość, a nie zestaw poszczególnych osób. Przenosimy uwagę z jednostki na naturę oraz rolę każdej z osób w podstawowych sieciach zależności występujących w rodzinie. Systemowe myślenie zakłada, że to co dzieje się we wspólnocie stanowi wypadkową relacji i związków pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Praca z rodziną zmierza do odkrywania potencjałów rozwojowych i naprawczych rodziny, które stanowią odpowiedź na kryzys, zagrożenie, przeżycie traumatyczne, czy przeżywane cierpienie.

Ile trwa?

Długość procesu psychoterapeutycznego uzależniona jest od zgłaszanej trudności oraz potrzeb rodziny. Ich postrzeganie może zmieniać się w trakcie trwania psychoterapii. Długość cyklu spotkań zależy od poziomu doświadczanych trudności, możliwości i zasobów każdej z rodzin.

Jak wygląda proces terapii?

W zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb proponujemy spotkania w odstępach dwu lub trzytygodniowych. Spotkanie ma charakter wydłużonej sesji i trwa ok. 80 min.

Jakie daje rezultaty?

Rezultaty spotkań są uzależnione od gotowości rodziny na proces zmiany. Terapeuci reagują na potrzeby członków rodzin i pomagają im w poszerzeniu rozumienia tego, co dzieje się w relacjach. Świadomość wzajemnych potrzeb, możliwości i ograniczeń otwiera drogę do dokonywania wyboru i uwalaniania od przymusowego odtwarzania niechcianych wzorców w relacji. Rezultatem spotkań może być również znalezienie porozumienia, poprawienie komunikacji w rodzinie, czy uwolnienie się od destrukcyjnych konfliktów.

Po co pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie nazywamy konsultacją, gdyż służy wstępnemu zapoznaniu się rodzinyz terapeutami, ich sposobem pracy, przedstawieniu swoich potrzeb i oczekiwań oraz przyjrzeniu się możliwym do osiągnięcia celów spotkań. Do rozeznania i podjęcia terapii potrzeba od jednej do trzech konsultacji.

Zaplanuj Swoją wizytę