Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnoza psychologiczna dziecka

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od spotkania z samymi rodzicami (1-2 spotkania) w celu zebrania wywiadu rozwojowego i zbadania obszaru problemowego. Na spotkanie to prosimy przynieść posiadaną przez siebie dokumentację (opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie od nauczycieli czy zaświadczenia lekarskie, orzeczenia).
Następnie mają miejsce spotkania z dzieckiem (2-3 spotkania) w czasie których ma miejsce rozmowa, obserwacja w zabawie, wykorzystanie testów diagnostycznych. Po tym czasie rodzice są zapraszani ponownie na spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy, stawianych hipotez, a także proponowanych zaleceń, czy procesów terapeutycznych: konsultacje dla rodziców, terapia indywidualna dziecka, terapia rodzinna.

Zaplanuj Swoją wizytę